Perustettu 1653

Mitä on hulevesi?

Hulevesi on lainsäädännössä käytetty termi. Hulevesi on korvannut lainsäädännössä aiemmin käytetyn sade- ja perustusten kuivatusveden käsitteen.

Hulevedellä tarkoitetaan kaikkia sade- ja sulamisvesiä sekä salaojavesiä, jotka joko käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Eli niitä vesiä, joita kiinteistöllä muodostuu sateiden ja lumen sulamisen seurauksena.

 

Mitä eri vaihtoehtoja hulevesien käsittelyyn on?

Ensisijainen vaihtoehto on hulevesien hyödyntäminen kiinteistöllä. Vettä voi kerätä esimerkiksi puutarhan kasteluun tai olosuhteiden salliessa hulevesiä voi imeyttää maaperään. Veden käytöstä/imeyttämisestä kiinteistöllä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa tai vaaraa rakennuksille, rakenteille, pohjaveden laadulle tai muulle ympäristölle.

Mikäli kaikkia hulevesiä ei voida imeyttää tai käyttää kiinteistöllä, hulevedet tulee johtaa hallitusti pois kiinteistön alueelta. Hulevesien poisjohtaminen on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille, kadun käyttäjille tai ympäristölle. Veden johtamiselle kaupungin tai vesilaitoksen hulevesijärjestelmiin tai toisen maalle edellyttää aina järjestelmän omistajan tai maanomistajan suostumuksen.

Miksi hulevesijärjestelmiä rakennetaan?

Kaupunkirakentamisessa käytetään paljon vettä läpäisemättömiä materiaaleja, jotka estävät sade- ja sulamisvesien imeytymisen maahan. Samanaikaisesti avo-ojia poistetaan asuinviihtyvyyden ja -turvallisuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi taajamissa joudutaan rakentamaan hulevesiviemäreitä, jotta hulevedet saadaan hallitusti johdettua paikkoihin, missä niistä ei aiheudu vaaraa rakennuksille ja rakenteille. Ilman kunnollista viemäröinti- tai ojitusjärjestelmää hulevedet päätyvät muutoin virtaamaan kaduilla ja pahimmillaan rakennusten kellareihin.

Miksi hulevesiä ei voi johtaa jätevesiviemäriin?

Hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa. Tämän seurauksena energia- ja kemikaalikulutus nousee ja jätevedenpuhdistamon puhdistusteho laskee.  Pahimmillaan viemäriverkkoon voi myös tulla niin runsaasti hulevesiä, ettei kaikkea vettä pystytä pumppaamaan puhdistamolle, vaan jäteveden ja huleveden sekoitusta joutuu sellaisenaan vesistöön. Eli hulevedet aiheuttavat jätevedenpuhdistamolla vain turhia lisäkustannuksia ja rasittavat luontoa, minkä takia niitä ei pidä johtaa jätevesiviemäriin vaan ne tulee käsitellä erikseen.

Miksi hulevesiviemäriin on liityttävä?

Vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröintialueella oleva kiinteistö on lain mukaan liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin, mikäli kiinteistö ei ole myönnetty vapautusta liittämisvelvollisuudesta.

Miten vapautusta liittämisvelvollisuudesta voi hakea?

Vapautusta huleveden liittämisvelvollisuudesta voi hakea Haminan Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta täyttämällä vapautushakemuslomake.

Vapautushakemuslomakkeen ja lisätietoa asiasta saa Haminan Veden internet sivuilta tai Haminan Veden asiakaspalvelusta.

Miksi hulevesiviemäröinnistä pitää maksaa?

Vesihuoltolaitoksen toimintaan ei käytetä verorahoja vaan kaikki vesilaitoksen toiminnat katetaan vesimaksuilla, myös hulevesiverkostojen rakentaminen, ylläpito ja saneeraus. Perusperiaate maksujen osalta on, että talousveden toimittamiseen liittyvät kustannukset katetaan talousvesimaksuilla, jäteveteen liittyvät jätevesimaksuilla ja huleveden hulevesimaksuilla. Tämän takia Haminan Vesi muodosti vedelle, jätevedelle ja hulevedelle omat perusmaksut entisen yhden perusmaksun tilalle.

Kenen hulevesiviemäröinnistä pitää maksaa?

Huleveden perusmaksu peritään kaikilta niiltä kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat huleveden viemäröintialueella, riippumatta siitä onko kiinteistö liittynyt laitoksen hulevesiverkostoon vai ei. Kiinteistö vapautuu huleveden perusmaksusta vain, mikäli kiinteistölle on myönnetty vapautus liittämisvelvollisuudesta.

Miksi huleveden perusmaksu on sidottu mittarikokoon?

Vesimittarin koko määräytyy kiinteistön suurimman veden käyttömahdollisuuden perusteella. Eli rivitalolla ja kerrostalolla on suuremmat mittarit kuin omakotitalolla ja sitä kautta myös suuremmat perusmaksut. Tarkkuuden katsottiin olevan riittävä maksun suuruus  ja muista menetelmistä aiheutuvat lisäkustannukset huomioiden.

Mittarikokoon sidottuun perusmaksuun päädyttiin useammasta syystä.

-Haminan Vedellä ei ole henkilöstöä eikä taloudellisia resursseja selvittää tonttien läpäisevyyskertoimia. Ilman kyseistä kerrointa tontin pinta-alaan ja kiinteistötyyppiin sidottu perusmaksu ei olisi johtanut oikeaan tulokseen.

-Jokaiselle kiinteistölle erikseen määritellyn hulevesimaksun ylläpito ei ole mahdollista nykyisessä asiakastietojärjestelmässä.

-Jokaiselle kiinteistötyypille (omakotitalo, kerrostalo ym.) laskettu hulevesimaksu johtaa samansuuntaiseen tulokseen kuin mittarikokoon sidottu huleveden perusmaksu, mutta aiheuttaa laskutusongelman.

Onko huleveden perusmaksu käytössä muuallakin vai vaan Haminan Vedellä?

Hulevesimaksuja on otettu käyttöön useilla eri paikkakunnilla sen jälkeen kun vesihuoltolaki muuttui vuonna 2014. Vastaavan tyyppinen huleveden perusmaksu on käytössä mm. Janakkalan, Raahen, Sastamalan ja Lempäälän Vedellä, Helsingin seudun ympäristöpalveluilla ja Jyväskylän energia yhtiöllä.

Miksi kiinteistön omistamat tonttijohdot saneerataan tiealueella muun saneerauksen yhteydessä ?

Tiealueella tehtävissä saneerauksissa pyritään aina kunnostamaan kaikki rakenteet, jottei katua tarvitse avata moneen kertaan. Tällä tavoin saadaan minimoitua asukkaille aiheutuvat haitat ja säästetään saneerauskustannuksissa. 

Kiinteistönomistajille samaan aikaan tehty tonttijohtojen saneeraus on kustannustehokasta, kun kaivu-, työ-, ja materiaalikustannukset saadaan halvemmalla. Kiinteistön omistajan ei myöskään tarvitse huolehtia esim. työmaan lupa-asioita, rakennuttajan lakisääteisistä velvotteista tai laaduntarkkailusta, koska vesilaitos huolehtii niistä omistajan puolesta.

Saneeraustyömaiden yhteydessä kiinteistönomistajalla on myös mahdollisuus neuvotella kohteessa työskentelevän urakoitsijan kanssa tontilla sijaitsevien tonttijohtojen uusimisesta.